Skip to main content

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky arpwp.sk
AR Investment s. r. o.
sídlo: P. Pázmaňa 59/18 927 01 Šaľa
IČO: 55176313
DIČ: 2121893510

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.arpwp.sk.

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia záujemcov o finančné a sprostredkovateľské služby
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o finančné, a sprostredkovateľské služby, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely kontaktovania telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej poš
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia záujmu o finančné a sprostredkovateľské služby, komunikáciu so zákazníkom, záujemcom o finančné, a sprostredkovateľské služby), e-mailová adresa (na účely zaslania informatívnych e-mailov, a propagačných materiálov)
 • hodnoty majetku ( za účelom zistenia, či potenciálny zákazník, spadá do kategórie záujmu prevádzkovateľa)

 

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov a záujemcov o finančné a sprostredkovateľské služby, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o  finančné, a sprostredkovateľské služby alebo o službu očakáva, resp. ktoré sú potrebné pre ďalšiu komunikáciu so záujemcom o  finančné, a sprostredkovateľské služby.
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa, záujemca o finančné a sprostredkovateľské služby, ako dotknuté osoby sú povinné uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  informáciu o spôsobe ochrany osobných údajov